نمونه کارهای بروشور

بروشور مجموعه ای از اطلاعات یا توضیحات درباره یک شرکت، یک محصول و یا خدمات است که بسته به نیاز مشتری و حجم اطلاعات ابعاد و اشکال گوناگونی دارد.

طراحی بروشور هانی ژل