نمونه کارهای هویت بصری سازمانی

هویت سازمانی شخصیت یا هویتی بصری است که می تواند در مورد گروهی از محصولات مشابه و یا خدمات هم خانواده از یک منبع مشترک، تحقق یابد که معمولا بر بازار فروش خاص و یا فعالیت اقتصادی عمومی یک شرکت تأثیرگذار است. هویت سازمانی شامل (نشانه - نوشته)، رنگ، نام، شکل بسته بندی وشعارهای تبلیغاتی میباشد.

هویت سازمانی تشریفات آرنا
هویت سازمانی تشریفات مجالس آرش
هویت سازمانی شرکت مهندسی آژمان