نمونه کارهای پوستر

پوستر يك رسانه و ابزار براي اطلاع‌رساني است. پوستر ، بدنبال رفع نيازهاي جامعه به مدد كار تبادل اطلاعات در سطح جامعه آمد. وستر خبر مي‌دهد ، آگاه مي‌كند ، كالا را مي‌فروشد و مردم را به شركت در مسائل اجتماعي ترغيب مي‌كند.

طراحی پوستر یو[همبرگر واقعی]
طراحی پوستر یو[همبرگر واقعی]
طراحی پوستر یو[همبرگر واقعی]